PREUS SOFTWARE


Přejdi na obsah

Sociální

Software


Program Pořadník slouží pro vedení a sledování žadatelů o umístění do zařízení sociálních služeb. Přehled žadatelů obsahuje přehled všech žadatelů o umístění do zařízení. Dále Přehled žadatelů obsahuje automaticky napočítávanou položku bodového ohodnocení za každý započatý rok od podání žádosti a dalších 20 volitelných obodovatelných kritérií. Poslední položkou Přehledu žadatelů tvoří součet všech položek bodového ohodnocení. Přes jednotlivé položky Přehledu žadatelů pak lze provádět nejrůznější výběry a setřídění. Ke každému žadateli je přidělena osobní karta, která je tvořena 6 záložkami. Tyto záložky umožňují vedení podrobných informací týkajících se osobních údajů žadatele, informací o příbuzných a o osobách žijících ve společné domácnosti žadatele, o zdravotním stavu žadatele, podrobnější poznámky a bodové ohodnocení žádosti konkrétního žadatele.


Program
Klienti slouží pro vedení evidence klientů dle z. č. 108/206 Sb. v zařízení sociálních služeb. Program pro každého klienta obsahuje osobní kartu rozdělenou na 14 částí:

 • základní osobní údaje,
 • tvorba předpisů,
 • platby klientů,
 • evidence pobytů mimo zařízení,
 • vazba na program Depozita,
 • odhlašování stravy,
 • dieta,
 • sumární a doplňující údaje,
 • sociální a zdravotní plány,
 • stížnosti,
 • aktivity,
 • pravidla (pomocí těchto pravidel lze nastavit agendu dle požadavků konkrétního zařízení).


Dále program obsahuje generátor sestav, pomocí něhož lze volit libovolné sloupce výstupních sestav, výběry řádků a setřídění. Program také umožňuje hromadné změny předpisů, plateb a zadávání pobytů mimo zařízení. Výstupní funkce pak tvoří nejrůznější sestavy jako např.: vykazování statistických dat pro OKslužby - poskytovatel, výplatnici důchodů, vratek, různé typy vyúčtování a v neposlední řadě textový editor pro tvorbu vlastních dokumentů (smlouvy, upomínky apod.).


Program
Děti slouží pro vedení evidence dětí dle z. č. 108/206 Sb. v zařízení sociálních služeb. Program pro každé dítě obsahuje osobní kartu rozdělenou na 14 částí:

 • základní osobní údaje,
 • tvorba předpisů,
 • platby dětí,
 • evidence pobytů mimo zařízení,
 • vazba na program Depozita,
 • odhlašování stravy,
 • dieta,
 • sumární a doplňující údaje,
 • sociální a zdravotní plány,
 • stížnosti,
 • aktivity,
 • pravidla (pomocí těchto pravidel lze nastavit agendu dle požadavků konkrétního zařízení).


Dále program obsahuje generátor sestav, pomocí něhož lze volit libovolné sloupce výstupních sestav, výběry řádků a setřídění. Program také umožňuje hromadné změny předpisů, plateb a zadávání pobytů mimo zařízení. Výstupní funkce pak tvoří nejrůznější sestavy jako např.: vykazování statistických dat pro OKslužby - poskytovatel, výplatnici vratek, různé typy vyúčtování a v neposlední řadě textový editor pro tvorbu vlastních dokumentů (smlouvy, upomínky apod.).


Program
Depozita slouží pro evidenci finančních i věcných depozit klientů/dětí v zařízeních sociálních služeb. Pro každého klienta/dítě lze založit libovolný počet finančních depozit, kde pro každé depozito je dána depozitní karta pro vedení pohybů. Jednotlivé pohyby lze zadávat přímo do jednotlivých depozitních karet, nebo hromadně pomocí sestavy hromadného zadávání. Program obsahuje nejrůznější výběry a setřídění. Pomocí výstupních sestav pak lze získat různé inventury, seznamy dokladů, sestavu hromadných pohybů, sestavy hromadného příkazu k úhradě a inkasu. Program také umožňuje měsíční a roční uzávěrky. Do programu lze také automaticky převádět zůstatky z důchodů a vratky z programu Klienti a Děti. Program je dále propojen s programem Pokladní kniha.


Program
Sledování péče je zaměřen na individuální plánování a následné sledování péče o klienty. Umožňuje nastavit klientovi ošetřovatelský, sociální a zdravotní individuální plán a sledovat provádění z nich vyplývajících plánovaných úkonů včetně možnosti provádění i sledování úkonů neplánovaných. Program také umožňuje vykazování zdravotních výkonů na ZP a vykazování statistických dat pro OKslužby - poskytovatel.

Klíčové vlastnosti programu:
Program pro každého klienta obsahuje osobní kartu tématicky rozdělenou na osm základních částí, které se dále dělí na jednotlivé záložky.
Základní části osobní karty jsou:

 • základní údaje (osobní údaje, rodinní příslušníci, další kontakty, nástupní zdravotní stav a poznámky),
 • operativní údaje (pobyty mimo zařízení, odhlášená strava, aktuální dieta, stížnosti, aktivita a poznámky),
 • testy (pádu, Barthelův, Northonové a ošetřovatelské zátěže),
 • zdravotní karta (anamnéza, lékařské diagnózy, užívané léky, ošetřující lékaři, zdravotní záznamy, poukaz ORP, plán péče a výkaz péče),
 • ošetřovatelská karta (ošetřovatelské diagnózy, plán péče a výkaz péče),
 • sociální karta (sociální šetření, individuální plány, plán péče a výkaz péče),
 • plán rizik,
 • denní záznamy.

Přehled provedených a neprovedených úkonů.
Možnost zadávání úkonů s přednastavenou délkou trvání úkonu nebo libovolnou dobou trvání (kratší nebo delší) a to i pomocí čtečky čárového kódu.
Možnost zadávání odmítnutých úkonů.
Možnost zadávání hromadných úkonů.
Výkaz úkonů na jednotlivé klienty po jednotlivých zaměstnancích.
Výkaz úkonů na jednotlivé zaměstnance po jednotlivých klientech.
Spolupráce s malými a komfortními čtečkami čárových kódů (s váhou pouhých 28 gramů, viz obrázek níže) se záznamem času. Čtečky se nabíjí a synchronizují přes USB port - nejsou nutná dokovací či dobíjecí zařízení.


Program mimo jiné slouží pro evidenci užívaných léků klientů. Pro každého klienta je vedena evidence aktuálně užívaných léků a historie předepsaných léků. Program automaticky sleduje zásoby jednotlivých léků pro jednotlivé klienty s ohledem na počet naposledy předepsaných léků a jejich dávkování. Léky lze předepsat buď jednorázově nebo k trvalému užívání. Při zjištění poklesu zásoby jednotlivých léků program automaticky tiskně recepty na předepsané formuláře receptů nebo do sestavy. Dále program umožňuje vytvářet výstupní sestavy - inventury zásob jednotlivých léků jednotlivých klientů a denní rozpisy užívaných léků.


Kategorizovaný sortiment úkonů.
Ošetřovatelské individuální plány péče o klienta s časovou platností položek.
Sociální individuální plány o klienta s časovou platností položek.
Zdravotní individuální plány péče o klienta s časovou platností položek.
Vykazování zdravotních výkonů na zdravotní pojišťovny.
Možnost nastavení, zda má být úkon hrazen z PnP, nebo je chápán jako fakultativní služba nebo je zdarma.
Možnost nastavení položky plánu péče (požadovaného úkonu) pro:

 • některé dny v týdnu (každý, lichý nebo sudý),
 • den (každý, lichý nebo sudý),
 • týden (každý, lichý nebo sudý),
 • měsíc (každý, lichý nebo sudý),
 • půlrok (každý, lichý nebo sudý),
 • rok (každý, lichý nebo sudý).

Program obsahuje nabídku přednastavených ošetřovatelských diagnóz včetně ošetřovatelských cílů a intervencí, a také přednastavený výchozí seznam úkonů.
Program je datově propojen s programy Pořadník, Klienti a Děti.


Program
Zaměstnanci je plně kompatibní s databázemi ostatních programů fy PREUS SOFTWARE. Tento program je zaměřen na plánování směn dle požadavků Zákoníku práce a sledování docházky zaměstnanců pomocí docházkových terminálů.Mimo jiné umožňuje vytvářet datový soubor zaměstnanců pro import do OKslužby - Poskytovatel za vámi zvolený rok.

Program umožňuje pro každého zaměstnance nastavit požadovaný typ a rozvrh směn, který lze neustále upravovat dle aktuálního stavu, díky čemuž má uživatel k dispozici kompletní přehled, jak aktuálních, tak plánovaných směn včetně veškeré historie plánování. Směny lze plánovat pro libovolné časové období /např. týden, měsíc, 1/2 roku, rok...).

Program umožňuje každého zaměstnance zařadit do příslušné pracovní skupiny (např.: PSS) a pracoviště (např.: budova A), což usnadní a zpřehlední následné plánování směn. Pro každou pracovní skupinu lze definovat typ směn (např. ranní, odpolední...), včetně časového rozmezí směny a přestávky. Samozřejmostí je u příslušných typů směn nastavení vyrovnávacího období. Pro vytvořené pracovní skupiny na příslušných pracovištích můžeme dále definovat požadované počty zaměstnanců pro konkrétní směny. Tyto počty zaměstnanců se nálsedně automaticky porovnávají s aktuálně vytvářeným plánem.

Při samotném sestavování pláu směn, program automaticky kontroluje zákonem stanovené podmínky plánování a v případě jejich porušení automaticky IHNED varuje uživatele programu výstražnou hláškou o nedodržení konkrétní podmínky (např.: Varování: Zapsání zvolené směny nebude v daném týdnu dodržen nepřetržitý odpočinek 35 hodin! Přejete si i přesto směnu zachovat?). Směnu je však v případě potřeby v plánu směn zachovat.

Ke kontrole dochází průběžně, není tedy nutné nejprve vytvořit celý plán a následně ho teprve zkontrolovat. Plánování směny (včetně dovolené atp.) se automaticky porovnánají s Pracovním fondem, který musí být vyplněn v údajích charakterizujících příslušnou pracovní skupinu. Uživatel má také k dispozici volbu statistika, která mu pro každého zaměstnatnce podá ucelený přehled počtů jednotlivých druhů směn pro zvolený měsích a rok.

Program spolupracuje při sledování docházky zaměstnanců s docházkovými terminály, jenž umožňují identifikaci příslušného zaměstnance otiskem prstu, kartou RFID či čipem.

Program dále umožňuje volit výběry sloupců, řádků a setřídění. Výstupní funkce pak tvoří nejrůznější sestavy....

Program je datov propojen s programy Klienti, Děti a Sledování péče.

O nás | Komplexní systém | Software | Aktuální verze | Školení | Kontakt | Mapování stránky


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku